วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

-มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
-ปัจจุบันในประเทศไทยมีการก่อสร้างสันชะลอความเร็วบนถนนในพื้นที่ชุมชนและเขตที่พักอาศัย
เป็นจํานวนมาก แต่การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีรูปแบบหรือมาตรฐานกําหนดที่ชัดเจน จึงอาจทําให้ไม่สามารถลดอุบัติเหตุทางจราจรได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจสร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะได้อีกด้วย
*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin