ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ

21:45
ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ ตามกฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดให้บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ ต้องชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ป.ป.ช....

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

09:21
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

08:40
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 

สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558

10:50
สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558 1. การประมาณการราย...

เปิดช่องฟ้องวินัยและแพ่งข้าราชการขี้เกียจ ดึงเรื่อง พูดไม่ไพเราะ เริ่มบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2558

09:02
กฎหมายใหม่ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปิดช่องฟ้องวินัยและแพ่งข้าราชการขี้เกียจ ดึงเรื่อง พูดไม่...

เก้าอี้ที่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในสำนักงานได้หรือไม่

22:35
...เป็นตัวอย่างของการใช้เก้าอี้ส่วนตัว  ที่ไปเทียบเท่ากับหัวหน้าตนเอง  ที่สุดแล้วต้องเจรจากันด้วยเอกสารครับ

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

15:13
การจัดซื้อจัดจ้าง         แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง      แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.