วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

หลายอำเภอจัดส่งโครงการตำบลละ 5 ล้านไม่ทัน 30 กันยา

หลายอำเภอจัดส่งโครงการตำบลละ 5 ล้านไม่ทัน 30 กันยา
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558

ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ

ป.ป.ช.ขึ้นบัญชีดำเอกชนห้ามประมูลโครงการรัฐ
ตามกฎหมาย ป.ป.ช.กำหนดให้บริษัทเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐ ต้องชี้แจงบัญชีรายรับรายจ่ายต่อ ป.ป.ช. หรือ กรมสรรพากร เพื่อแสดงความโปร่งใส แต่ปรากฎว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมมาชี้แจง และหลบเลี่ยงภาษี ซึ่งเอกชนเหล่านี้หากมีประวัติเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยแล้ว ป.ป.ช.จะแก้ปัญหานี้อย่างไรการแก้ปัญหาของ ป.ป.ช.คือ การขึ้นบัญชีดำบริษัทเอกชน ห้ามเข้าประมูลโครงการใดๆของรัฐ เริ่มดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้ และจะเปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชนด้วย

บัญชีชี้แจง รายรับ-รายจ่าย หรือ ที่เรียกว่า บช.1 ที่เอกชนที่ทำโครงการของรัฐมูลค่าเกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป ต้องยื่น ป.ป.ช.หรือ กรมสรรพากร

แต่ละบริษัทต้องกรอกรายละเอียดว่าได้รับงบประมาณมาเท่าใด ใช้จ่ายไปจำนวนเท่าใดตรงกับราคากลางที่หน่วยงานกำหนดหรือไม่

ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ มีบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับรัฐมากถึง 16,000 บริษัท (50,000 สัญญา) กำหนดให้ยื่นชี้แจงบัญชีราย รับ-รายจ่าย ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนถึงขณะนี้มีที่ไม่ยอมแจ้งบัญชีมากถึง 12,000 บริษัท โดย 50% เป็นกลุ่มบริษัทที่ทำสัญญาซื้อขาย-จัดหาพัสดุให้รัฐ และ 30% เป็นกลุ่มบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และ 20% เป็นบริษัทที่ได้สัมปทานของรัฐ หากไม่ชี้แจงภายในสิ้นเดือนนี้จะถูกขึ้นบัญชีดำ และห้ามเข้าร่วมประมูลโครงการใดๆ ของรัฐ

มาตรการนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญใช้ตรวจสอบโครงการที่ถูกร้องเรียน หากพบความผิดปกติส่อทุจริตจะง่ายต่อคดีอาญา ถือเป็นมาตรการใหม่ที่บังคับใช้ ควบคู่กับการให้หน่วยงานของรัฐ เปิดเผยข้อมูลราคากลางที่ต้องไม่แพงเกินจริงด้วย

ที่มา http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/140127/%E0%B8%9B-%E0%B8%9B-%E0%B8%8A-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90.html

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจําปี พ.ศ. 2558  ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตารางค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคา น้ำมัน 20-24.99 เพิ่มเติมจาก เม.ย. 56

ตารางค่าขนส่ง ค่าเสื่อมราคา น้ำมัน 20-24.99 เพิ่มเติมจาก เม.ย. 56
แนวทางการเปิดเผยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

แนวทางการเปิดเผยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558

สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558

1. การประมาณการรายได้
1.1 ตั้งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ทำงบประมาณปี 59 ใช้รายได้ปี57)
1.2 ประมาณการรายได้ให้ครบทุกหมวดรายรับ(เฉพาะหมวด)
2.  ให้ส่งเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพร้อมกับข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้สภา (ก่อนการพิจารณา)และให้ ผวจ นอ . (ก่อนการพิจารณา) ประกอบตาม นส มท 0808.2/ว0666 30 ม.ค. 58
 3.  การตั้งบประมาณปี 59 ต้องใช้จากแหล่งเงินเดียว ห้ามใช้จากเงินรายได้และเงินสะสมร่วมกัน (ก่อนงบประมาณประกาศใช้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณประกาศใช้แล้ว)
4.  อปท.จัดทำงบประมาณปี 2559 ด้วยระบบ โปรแกรม e_laas
5.  การตั้งงบประมาณ( นส มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิย 2558)
5.1 อะไรคือวัสดุ ครุภัณท์ ไม่ใช้ 5,000 บาท ให้ดูสภาพแทน (ใช้ แนวจำแนกเดิม เป็นแนวทางยกเว้น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เป็นครุภัณฑ์)
5.2. การซ่อม ไม่ใช้ 5,000 บาท
5.3 ไม่ต้องตั้งงบประมาณการซอมในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ให้ไปใช้หมวดค่าใช้สอย จึงควรตั้งในหมวดนี้เพิ่มขึ้นด้วย)
5.4. การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ไม่ใช้ 50,000 ( ให้ดูทรัพย์นั้นเป็นหมวดไหนใช้หมวดนั้น)
6.  ให้นำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ประกาศใช้แล้ว เผยแพร่ใน website ของ อปท.นั้น
7.  ให้ อบจ เทศบาล อบต ส่งข้อบัญญัติ/เทศบัญัติ มาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากรูปเล่มเอกสารเปลี่ยนเป็น copyข้อมูลแล้วส่งเป็นแผ่นซีดี แทน


วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เปิดช่องฟ้องวินัยและแพ่งข้าราชการขี้เกียจ ดึงเรื่อง พูดไม่ไพเราะ เริ่มบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2558


กฎหมายใหม่ว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เปิดช่องฟ้องวินัยและแพ่งข้าราชการขี้เกียจ ดึงเรื่อง พูดไม่ไพเราะ เริ่มบังคับใช้ 21 กรกฎาคม 2558

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๔ ก ได้มีการประกาศเกี่ยวกับกฏหมายว่า ด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ ทางราชการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558

Fracture Groutingเก้าอี้ที่ซื้อด้วยเงินส่วนตัวสามารถนำมาใช้ในสำนักงานได้หรือไม่

...เป็นตัวอย่างของการใช้เก้าอี้ส่วนตัว  ที่ไปเทียบเท่ากับหัวหน้าตนเอง  ที่สุดแล้วต้องเจรจากันด้วยเอกสารครับ


แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด


แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

https://drive.google.com/file/d/0B-TKMR7RYVMYM2x3M2NOOWtBeTR3clR6dVNBT3I5YzQtWXNv/view?usp=sharing

โดยขอแสดงเจตจำนงว่า  เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนำความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของตนเอง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

การจัดซื้อจัดจ้าง  
    แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
    แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
    มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ.๗๐๑-๒๕๕๓
การสั่งซื้อข้อมูล    
    แบบสั่งซื้อแผนที่ฐานเพื่อการวางผังหรือแผนที่ อ.บ.ต.
    ตัวอย่างหนังสือ ขอสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอลสำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
    แบบสั่งซื้อฐานข้อมูลกฎกระทรวงฟังเมืองรวม
การควบคุมโรงมหรสพ    
    แบบ ขม. 1 คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 4 คำขอโอนใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ อม. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
การควบคุมและตรวจสอบอาคาร
1. งานขุดดินและถมดิน  
    ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. งานตรวจสอบอาคาร  
  รายละเอียดผู้ตรวจสอบอาคาร (ผู้ตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
    ปก
    ส่วนที่ 1
    ส่วนที่ 1 (อาคารสูง)
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3
    ส่วนที่ 3 (อาคารสูง)
    ส่วนที่ 4 (แนวนอน)
    ส่วนที่ 4 (แนวตั้ง)
    ส่วนที่ 5
3. งานตรวจสอบป้าย  
    (ปก) รายละเอียดการตรวจสอบป้าย (คู่มือการตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
  รายละเอียดการตรวจสอบป้าย (คู่มือการตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
    ส่วนที่ 1
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3
    ส่วนที่ 4
    แผนการตรวจสอบป้ายและคู่มือตรวจสอบป้ายประจำปี
    แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบของป้ายและคู่มือปฏิบัติการตามแผน
      (สำหรับเจ้าของป้ายหรือผู้ดูแลป้าย)
4. งานควบคุมอาคาร  
  ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ  
    แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
    แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
      เขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน
    แบบ อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
      เขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น
    แบบ อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
    แบบ อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  คำขอต่างๆ  
    แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
    แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
    แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
    แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร
      ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
    แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
    แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
    แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
      หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
  หนังสือแจ้งการดำเนินการต่างๆ  
    แบบ น.1 แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/
      ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ น.2 แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/
      ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ น.3 แจ้งการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
    แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
    แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
    แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
    แบบ น.7 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน พร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม
      ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
    แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
    แบบ น.9 แจ้งการขออนุญาตให้โอนใบอนุญาต
    แบบ น.10 แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ สำหรับผู้อุทธรณ์
    แบบ น.11 แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  คำสั่งต่างๆ  
    แบบ ค.1 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
      หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.2 คำสั่ั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35
    แบบ ค.3 คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
      หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.4 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40
      วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.5 คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
      หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.6 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40
      วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีกระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.7 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.8 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำให้ผิดไปจาก
      ที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.9 คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
      ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.10 คำสั่ั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน
      หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได่รับใบอนุญาต
    แบบ ค.11 คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.12 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
      อาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.13 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
      กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.14 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
      หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 43 วรรคสอง
    แบบ ค.15 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม
      กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต
    แบบ ค.16 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่ยังไม่ได้ใบรับรอง
    แบบ ค.17 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่มีการใช้อาคาร
      เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
    แบบ ค.18 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม
      การใช้อาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้
    แบบ ค.19 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุม
      การใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง
    แบบ ค.20 คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45
      กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
    แบบ ค.21 คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่
      หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45
    แบบ ค.22 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45
    แบบ ค.23 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.24 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง
    แบบ ค.25 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1)
    แบบ ค.26 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (2)
    แบบ ค.27 คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดสภาพ
      ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
      การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมืองและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรตามมาตรา 77 (3)
    แบบ ค.28 คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 44 (4)