หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ (โบนัส)

20:14
หารือการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นพิเศษ ประจำปี ๒๕๕๘ (โบนัส) กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษ ว่าต้อง...

การปฏิบัติงานทางด้านช่างให้เป็นไปตามข้อสังเกตุของ สตง.

15:15
เจ้าหน้าที่ทางด้านช่างจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยสรุปแล้ว จะประกอบด้วย 1. การสำรวจและออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จ...

แบบเสาธงจากกรมทางหลวงชนบท

14:26
แบบเสาธงจากกรมทางหลวงชนบท สูง 9.00 เมตร ออกแบบโดย กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ...

เลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน

11:24
หารือการเลื่อนระดับและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นประเภททั่วไป จากระดับปฏิบัติงาน เป็นชำนาญงาน >>>เปิดอ่านเอกสาร...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.