วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การใช้งาน แผนที่จาก Google Maps

...สำหรับงานช่างโยธานั้น แผนที่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานช่างที่สำคัญ เพราะจะได้บอกพิกัดหรือเส้นทางของสถานที่ก่อสร้าง รวมไปถึงแหล่งที่มาของวัสดุ