Latest in Tech

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ

11:37
...ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือด่วนที่สุด ว.๒๗ , ว....

ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

09:14
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5003/2545 แหล่งที่มา: เนติบัณฑิตยสภา คำพิพากษาย่อสั้น      ความผิดฐานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบ...

กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

09:43
กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดกรณีกำหนดราคากลางงานก่อสร้างไม่ถูกต้อง คำสั่งใหัคณะกรรมการกำหนดราคากลาง รับผิดร้อยละ80 ผ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.