การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

08:19
การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1 กรณี ส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.