วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยไม่มีข้อสังเกต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องรายงานจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยทราบ
1.2 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ