การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

15:08
การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๐/๒๕๖...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.