การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตังเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.