วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๐๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่งตังเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น