วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ข้อทุกท้วงของสรรพากร กับความผิดทางละเมิด


ความผิดทางละเมิด ส่วนใหญ่ เราจะรู้จักกันแต่ในงานด้านช่าง การควบคุมงาน เป็นต้น วันนี้ได้มีโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประธานในที่ประชุม ได้หยิบยกตัวอย่าง การละเมิด กรณีกรมสรรพากร ชี้มูลความผิดมายัง อปท.


อปท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบอาคารที่ทำการ โดยที่ทุกอย่างถูกต้องเสร็จสิ้น พร้อมจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อย (ตามระเบียบทุกประการ) ต่อมา สรรพากรไดีมีหนังสือขอให้ ผอ.คลัง จัดเก็บภาษีจากที่ปรึกษา ซึ่ง ไม่ได้เรียกเก็บ สรรพากรจึงชี้มูลให้ สตง.เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว พบว่าไม่ได้จ่ายจริง

มีคำถามต่อมาว่า กรมสรรพากร มิใช่หน่วยงานที่จะเข้ามากำกับดูแล อปท. แต่ทำไมจึงชี้มูลเช่นนี้ กลับไปดูระเบียบของสรรพากร ซึ่งเขาสามารถท้วงติงให้ อปท.ทำตามที่เขาท้วงติงได้ ระเบียบกฎหมายเขาระบุไว้ ซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกัน(ในที่ประชุม)

ผลสรุปออกมา นายก , ปลัด , ผอ.คลัง , ผอ.ช่าง ให้ออกจากราชการ แถมยังมีข้อหาละเมิด ต้องจ่ายคนละ 1 แสนกว่าบาท ผอ.คลังโดนอาญาตาม หนักกว่าเพื่อน

กรณีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้พี่น้องช่างได้ทราบกันนี้ มันได้เกิดขึ้นจริง ณ จังหวัดแห่งหนึ่ง(ไม่ขอเอ่ยถึง) ทำให้เราได้รู้ว่า ผอ.ช่าง ก็ต้องรับข้อหาละเมิดด้วย ดูไปแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลย อยากจะนำบทความนี้ ได้ตีแผ่ต่อสังคมช่าง อปท. ได้ตระหนักถึงระเบียบ-กฎหมาย ของกรม , กระกรวงอื่นๆด้วยครับ

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

...ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๕๖


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๕๖วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาการลงนามในโบนัสผ่านฉลุย แต่เบิกจ่ายไม่ได้?


แม้นว่าโบนัสจะได้ลงนามโดย มท.๒ ปัญหาในการเบิกจ่ายยังมีอีกหลายด่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมยกเอาบทความของ อวยพร โภชากรณ์ ปลัด อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ท่านได้กล่าวไว้ครับ


อวยพร โภชากรณ์
..........ตามที่รมช.มท. ประชาประสพดี ได้ลงนาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณากันต่อไป ครับ
.......... ปัญหาที่ 1 การจ่ายเงินฯ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด โดยการตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่ให้นำเงินสะสมมาจ่าย (ระเบียบข้อ ๖ วรรคแรก)
..........อบต.ที่ได้ผ่านการประเมินตัวชี้วัด โบนัสจาก ก.จังหวัดแล้ว ในปี 2556 โดยบางอบต.ได้กันเงินรอจ่ายไว้//บางอบต.ไม่ได้กันเงินรอจ่าย...อบต.ที่ได้กันเงินรอจ่ายไว้ ก็ถูก สตง.ตรวจสอบและให้ยกเลิกการกันและให้เงินที่กันไว้ตกเป็นเงินสะสม แล้วจะจ่ายกันได้อย่างไร ....
..........ปัญหาที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด จะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือไม่เกินสามเท่าลดหลั่นตามขั้นเงินเดือน หรือต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ยังไม่ชัดเจน ..ถ้าต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ต้องเข้า ก.กลาง พิจารณา และ รมช.มท. คนเดิม ต้องลงนามประกาศ (แล้วจะลงนามง่ายหรือยาก ก็ไม่รู้) และต้องให้ ก.จังหวัด พิจารณา โดยผู้ว่าลงนามประกาศถึงจะปฏิบัติได้ (ระเบียบข้อ ๖ วรรคสอง) ทั้งหมดนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ไม่รู้)

..........สรุป หากหลักเกณฑ์ตาม 2. ให้นำหลักเกณฑ์เดิม หรือมีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วก็ตาม แล้วจะ เอาเงินที่ไหนมาจ่าย ....ซึ่ง มท.จะต้องหาทางออกให้ อบต.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโบนัส ของปี 55 และ 56 ที่ยังไม่ได้จ่าย ซึ่งก็ต้องรอต่อไป ครับ

ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100004012547034&fref=nf


ความชัดเจนของเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 6


สำหรับท่านที่ครองตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ๖ (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง๖) และ หัวหน้าส่วน ๖ (นักบริหารงานช่าง๖) 
มีความชัดเจนแล้ว กับการเบิกเงินประจำตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปลดแอกการอบรม


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการอบรม อ่านให้จบ แล้วจะรู้ว่า เราอบรมที่ไหนก็ได้ ที่น่าเชื่อถือนะ
-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท.
-คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-หนังสือ มท 8080.3_ว 611 ที่ถูกศาลปกครองยกเลิก

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๗) เพื่อใช้งานการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๘