วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปลดแอกการอบรม


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการอบรม อ่านให้จบ แล้วจะรู้ว่า เราอบรมที่ไหนก็ได้ ที่น่าเชื่อถือนะ
-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท.
-คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-หนังสือ มท 8080.3_ว 611 ที่ถูกศาลปกครองยกเลิก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น