วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติของการใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินการตามมาตรา 8 และหรือมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ มท ว่าด้วยฯ การถอนสภาพฯ พ.ศ.2550 หรือระเบียบมท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพฯ พ.ศ.2543 แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอต่อผู้ว่าฯ