วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ตัวอย่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
       ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน  ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับเป็นเทศบาลตำบลบ่อพลับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน     
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗  ต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ ต่อไปวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้าง


...กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้างออกเป็นกรณีดังนี้

กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารสูงให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดของอาคาร

กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 กำหนดให้ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด โดยความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร

ส่วนกรณีชั้นใต้ดินซึ่งมีค่าระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจะไม่นำมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคาร

2. กรณีระดับพื้นดินที่ก่อสร้างหรือระดับถนนสาธารณะมีความลาดเอียงก็ให้ยึดถือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตามสภาพความเป็นจริงบริเวณส่วนต่างๆของอาคารเป็นจุดอ้างอิงเพื่อวัดระดับความสูงของอาคาร

3. สำหรับปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลักของอาคารจะนับรวมเป็นความสูงของอาคารหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหากเป็นการพิจารณาเรื่องการวัดความสูงของอาคารสูงตามกฎหมาย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 การกำหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 การวัดความสูงของอาคารจะวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุดไม่นับรวมปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลัก แต่กรณีหากเป็นการวัดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างบริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร การวัดความสูงของอาคารจะต้องวัดจากระดับพื้นดินถึงจุดสูงที่สุดก็จะต้องนับรวมปล่องบันไดหนีไฟ และบันไดหลักของอาคารเป็นความสูงของอาคารด้วย

4. กฏกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)ฯ ข้อ 3 นิยามคำว่า“ดาดฟ้า”หมายความว่าพื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุมและบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ ดังนั้นพื้นอาคารชั้นบนสุดซึ่งมีหลังคาคลุมตามที่หารือย่อมไม่เข้าข่ายเป็นพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร การคิดความสูงของอาคารจำต้องนำส่วนที่เป็นเพิงหมาแหงนมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคารด้วย

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สร้างเครือข่ายผู้อำนวยการกองช่าง (โยธาท้องถิ่น)


...ด้วยปัจจุบันนี้  การติดต่อสื่อสารทางไกลสามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  ด้วยไอที Network  , SocailNetWork , โทรศัพท์ เป็นต้น

...แต่ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัด คือ Facebook , LINE  ดังนั้น  โยธาท้องถิ่นมีความต้องการมีทะเบียนของ ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.ทั้งประเทศ  เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที

...การนี้จึงได้สร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อปท. ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ ผอ.กองช่างทั้งประเทศ  เราไม่ได้หวังให้ทุก อปท.ได้ลงชื่อทั้งประเทศ  แต่ต้องการให้ครอบคลุมไปทุกๆจังหวัด ทุกอำเภอ  ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้ส่งถึงได้ทันท่วงที

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ (ความลับ)