เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ตัวอย่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
       ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน  ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับเป็นเทศบาลตำบลบ่อพลับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน     
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗  ต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ ต่อไปไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.