วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี

13:58
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาล...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.