วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ประกาศให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันท้องถิ่นไทย โดยจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการจัดงานประเพณี 18 มีนาคม สุขาภิบาลท่าฉลอม เป็นประจำทุกปี พร้อม ๆ กับหลายจังหวัด

          ทั้งนี้ ตามประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2440 (ร.ศ. 116) สุขาภิบาลแห่งแรกของไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครเรียกว่า "สุขาภิบาลกรุงเทพ" โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 ขึ้น โดยผู้บริหารสุขาภิบาลกรุงเทพ ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่อยู่ในบังคับบัญชาของเสนาบดีกระทรวงนครบาล ตามที่ทรงทอดพระเนตรมาจากการเสด็จประพาสต่างประเทศ

          หลังจากนั้น 8 ปีคือในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาครเป็น "สุขาภิบาล" เรียกว่า "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ซึ่งถือว่าเป็นสุขาภิบาล "หัวเมือง" แห่งแรกของไทย ซึ่งในปัจจุบันคือ "เทศบาลนครสมุทรสาคร"

          สำหรับเหตุที่การจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองล่าช้าไปมาก เพราะสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรง เล็งเห็นว่า การสุขาภิบาลซึ่งเป็นรูปแบบที่ประชาชนปกครองตนเองนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากราษฎรในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการจ่ายภาษี การร่วมกันดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน หากบังคับให้มีขึ้นโดยที่ประชาชนไม่เห็นความจำเป็นก็จะไม่ประสบความสำเร็จ

          สำหรับกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2554 ทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดงานย้อนยุค ร.ศ.124 ระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคมนี้ บริเวณวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) และวัดแหลมสุวรรณาราม ถ.ถวาย ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ภายในงานประกอบไปด้วย ประเพณีโบราณที่หาชมได้ยาก การละเล่นพื้นบ้านต่าง ๆ การแสดงละครรำ การออกร้านจำหน่ายสินค้าโบราณ การประกวดธิดาท้องถิ่นไทย ฯลฯ

          นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าท้องถิ่นไทย" โดยตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะมาระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าต่อไป

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลนครสมุทรสาคร 0-3441-1208 หรือ จังหวัดสมุทรสาคร โทร.0-3442-7520 หรือ สำนักงานเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร.0-2241-9016

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.