กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้าง

09:18
  ...กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้างออกเป็นกรณีดังนี้ กฏกระทรวง ฉบับท...

คุณลักษณะทั่วไปของกล้อง CCTV.

09:16
...การตรวจรับกล้อง CCTV.  คุณลักษณะทั่วไป 1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อการใช...

การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ

10:39
เมื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วประชาชนจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวันยังค่ำ ไม่มีทางกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมอีก ...

โครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน

09:12
วันที่ 18 ส.ค.57 ไขปริศนา..ถ้าขุดคลองไทย จะถึงกับเปลี่ยนแผนที่โลก กลายเป็นขุมทรัพย์หลักของประเทศ (ตอนจบ) แผนที่คอคอดกระ และพิมพ์เขียวขอ...

การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์

11:40
- การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  ซึ่งเป็นคำถามที่โพสในเว็บบอร์ดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อเป็นกรณีศึกษา อยากทรา...

คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น?

08:03
คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น ...ระยะเวลาผ่านมาร่วมเดือน ของการยึดอำนาจการปกครอง รัฐประหาร เรื่องที่เร่งด่วนต้องร...

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

08:22
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 >>>เปิดอ่าน<<<

รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน

09:44
รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%

ขอแนะนำ Google Keep

08:17
Google Keep เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Google คุณสามารถใช้ Google Keep เพื่อสร้างโน้ตได้อย่างสะดวกง่ายดาย เนื่องจากแอปนี้ซิงค์โน้ตของคุณก...

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

20:12
คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ข้อทุกท้วงของสรรพากร กับความผิดทางละเมิด

13:05
ความผิดทางละเมิด ส่วนใหญ่ เราจะรู้จักกันแต่ในงานด้านช่าง การควบคุมงาน เป็นต้น วันนี้ได้มีโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประธานในที่ประชุ...

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

23:58
...ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็น...

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๕๖

23:56
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไท...

ปัญหาการลงนามในโบนัสผ่านฉลุย แต่เบิกจ่ายไม่ได้?

16:31
แม้นว่าโบนัสจะได้ลงนามโดย มท.๒ ปัญหาในการเบิกจ่ายยังมีอีกหลายด่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมยกเอาบทความของ อวยพร โภชากรณ์ ปลัด อบต.บางแก้ว อ...

ความชัดเจนของเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 6

11:42
สำหรับท่านที่ครองตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ๖ (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง๖) และ หัวหน้าส่วน ๖ (นักบริหารงานช่าง๖)  มีความชัดเจนแล้ว กับการเบิ...

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปลดแอกการอบรม

10:41
รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการอบรม อ่านให้จบ แล้วจะรู้ว่า เราอบรมที่ไหนก็ได้ ที่น่าเชื่อถือนะ -ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท....

การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

08:19
การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1 กรณี ส...

แบบมาตรฐานงานอาคาร

10:17
แบบมาตรฐานงานอาคารสำนักงาน , สถานีอนามัย , ห้องประชุม , เสาหอกระจายข่าว ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.