วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

...อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง...วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ตัวอย่าง เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินถมดิน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
       ด้วยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน  ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลับเป็นเทศบาลตำบลบ่อพลับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕  โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงสภาพของท้องถิ่น สุขอนามัยของประชาชน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน     
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  มาตรา  ๗  มาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลับ  จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗  ต่อสภาเทศบาลตำบลบ่อพลับ เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ประกาศบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลับ ต่อไปวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้าง


...กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้างออกเป็นกรณีดังนี้

กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารสูงให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดของอาคาร

กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 กำหนดให้ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด โดยความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร

ส่วนกรณีชั้นใต้ดินซึ่งมีค่าระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจะไม่นำมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคาร

2. กรณีระดับพื้นดินที่ก่อสร้างหรือระดับถนนสาธารณะมีความลาดเอียงก็ให้ยึดถือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตามสภาพความเป็นจริงบริเวณส่วนต่างๆของอาคารเป็นจุดอ้างอิงเพื่อวัดระดับความสูงของอาคาร

3. สำหรับปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลักของอาคารจะนับรวมเป็นความสูงของอาคารหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหากเป็นการพิจารณาเรื่องการวัดความสูงของอาคารสูงตามกฎหมาย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 การกำหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 การวัดความสูงของอาคารจะวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุดไม่นับรวมปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลัก แต่กรณีหากเป็นการวัดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างบริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร การวัดความสูงของอาคารจะต้องวัดจากระดับพื้นดินถึงจุดสูงที่สุดก็จะต้องนับรวมปล่องบันไดหนีไฟ และบันไดหลักของอาคารเป็นความสูงของอาคารด้วย

4. กฏกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)ฯ ข้อ 3 นิยามคำว่า“ดาดฟ้า”หมายความว่าพื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุมและบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ ดังนั้นพื้นอาคารชั้นบนสุดซึ่งมีหลังคาคลุมตามที่หารือย่อมไม่เข้าข่ายเป็นพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร การคิดความสูงของอาคารจำต้องนำส่วนที่เป็นเพิงหมาแหงนมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคารด้วย

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สร้างเครือข่ายผู้อำนวยการกองช่าง (โยธาท้องถิ่น)


...ด้วยปัจจุบันนี้  การติดต่อสื่อสารทางไกลสามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  ด้วยไอที Network  , SocailNetWork , โทรศัพท์ เป็นต้น

...แต่ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัด คือ Facebook , LINE  ดังนั้น  โยธาท้องถิ่นมีความต้องการมีทะเบียนของ ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.ทั้งประเทศ  เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที

...การนี้จึงได้สร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อปท. ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ ผอ.กองช่างทั้งประเทศ  เราไม่ได้หวังให้ทุก อปท.ได้ลงชื่อทั้งประเทศ  แต่ต้องการให้ครอบคลุมไปทุกๆจังหวัด ทุกอำเภอ  ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้ส่งถึงได้ทันท่วงที

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ (ความลับ)


วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด. 2) แบบไม่ตอกเข็มงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  51-80  คน  (สถ.ศพด. 2)  แบบไม่ตอกเข็ม


วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ตัวอย่างประมาณราคาการก่อสร้าง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม)


ตัวอย่างประมาณราคาการก่อสร้าง สถ.ศพด.3 (แบบตอกเข็ม)

เป็นงบประมาณที่เกินกว่างบที่จัดสรรให้ท้องถิ่น
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

คุณลักษณะทั่วไปของกล้อง CCTV.


...การตรวจรับกล้อง CCTV. 
คุณลักษณะทั่วไป
1. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เป็นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมีความทนทานต่อการใช้งาน 
2. ผู้เสนอราคามีหน้าที่ออกแบบการติดตั้ง และต้องจัดหาระบบกล้องวงจรปิด งานการติดตั้ง ทดสอบการใช้งาน ตามรายละเอียดของข้อกำหนด รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ โดยต้องติดตั้งตำแหน่งที่กำหนด หากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเพื่อความเหมาะสม ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรายละเอียดตำแหน่งการติดตั้งเพื่อขออนุมัติการติดตั้ง โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ไม่กีดขวางทางสัญจร
3. เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงานและการบริการหลังการขายผู้เสนอราคาต้องแป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคาในอุปกรณ์หลักได้แก่ กล้องวงจรปิด,เครื่องบันทึกภาพ,อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลาง,อุปกรณ์สลับสัญญาณเครือข่ายแบบ Industrial และควบคุมการจ่ายไฟ POE,อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก (Media Converter) โดยมีหนังสือแต่งตั้งและการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยออกให้กับหน่วยงานโดยระบุชื่อหน่วยงานและชื่อโครงการ จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยและผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอ (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และเครื่องบันทึกภาพ) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองสามารถใช้งานได้หรือประกอบการพิจารณา โดยนำมาเสนอในวันเปิดซองสอบราคา 
4. ผู้เสนอราคาต้องทำการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โดยภาพกล้องวงจรปิดต้องสามารถแสดงภาพได้ทุกกล้องพร้อมกัน 
5. ผู้เสนอราคาต้องเสนออุปกรณ์ของระบบโทรทัศน์วงจรปิด ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพใช้งานได้เป็นอย่างดีวันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

ทุกวันนี้มีแค่ ระเบียบ+โทษทางวินัย


...ตั้งแต่ คสช. เข้ามาบริหารงาน  สิ่งที่เขาได้เน้นย่ำตั้งแต่แรกคือ  จะปราบคอรัปชั่น  จะล้างระบบเก่าให้สิ้นไป

'ปนัดดา'ยันทำงานพร้อมกัน2ตำแหน่งได้

"ปนัดดา"โต้"เรืองไกร"ยันทำงานพร้อมกัน2ตำแหน่งได้ ลั่นไม่ลาออกปลัดฯขรก. พร้อมทำงานเป็นทีมเวิร์คไม่ใช่วันแมนโชว์ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ ว่า การได้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นก็ยังมีบทบาทอยู่ในหน่วยงานของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงทำงานในเรื่องที่ทำอยู่แล้วคือเรื่องการปฏิรูประบบราชการให้มีความทันสมัย ปรับวิสัยทัศน์ของข้าราชการให้เป็นผู้ดูแลประชาชนโดยสุจริตใจ ปลอดการทุจริตคอรับชั่น ซึ่งต้องทำตลอดไป และที่ดำเนินการอยู่ใกล้แล้วเสร็จคือกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ ซึ่งในกลางเดือนก.ย.นี้จะมีการสรุปตัวเลขข้าวทั้งหมดที่เหลืออยู่ หรือข้าวที่ตรวจทางกายภาพ ดีเอ็นเอว่ามีข้าวต่างชาติปลอมปนหรือไม่ ข้าวเน่า ข้าวเสีย ในโกดัง ไซโล ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำลังดำเนินการวิเคราะห์อยู่ ซึ่งตัวเลขยังไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่ตัวเลขเบื้องต้นที่ได้รับมาจากการสุ่มสำรวจนั้นถือว่ามีความน่าหนักใจ ทั้งนี้ตนจะพยายามทำงานอย่างดีที่สุดเพื่อนำพาชื่อเสียงข้าวไทยให้กลับมา

ส่วนการแบ่งงานของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า คงต้องรอนายกรัฐมนตรีสั่งการ ภายหลังจากที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการแจ้งเรื่องกำหนดการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ เข้ามาแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวถามว่าส่วนตัวมีความหนักใจหรือไม่ที่ต้องทำหน้าที่ทั้งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ในการทำงานนั้นไม่เคยมีอะไรที่ตนไม่หนักใจ และความหนักใจนั้นจะทำให้ตนมีความตั้งใจ และระมัดระวังในการทำงานมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันต้องขอเสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนเช่นกันหากต้องการให้สำนักนายกรัฐมนตรีปรับปรุงการทำงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

เมื่อถามว่าจำเป็นต้องลาออกจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรับมนตรีหรือไม่ ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า “ผมต้องทำงานในหน้าที่ทั้ง 2 ตำแหน่งคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพราะผมเป็นข้าราชการประจำ การที่ให้ผมได้รับหน้าที่รัฐมนตรีนั้นเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และงานในหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯก็เป็นตำแหน่งสูงสุดของการเป็นข้าราชการประจำของผม ผมจึงไม่ลาออก ข้าราชการทุกท่านที่สปน.นี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีอะไรที่จะให้ช่วยทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อประชาชนได้ทุกคนยินยอมพร้อมใจกันทำงานเป็นทีมเวิร์ค ไม่ใช่วันแมนโชว์”

ส่วนการลาออกจากรองประธานคณะกรรมการบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ตนได้ลาออกแล้วทันทีที่ได้ทราบตำแหน่งโปรดเกล้าฯ ให้เป็นรมต.ประจำสำนักนายกฯ ก็ได้ทำเรื่องลาออกทันที


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีนายทหาร 7 นาย จากกองทัพบก และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดย พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6 โดยระบุว่าเป็นลูกศิษย์ของม.ล.ปนัดดา เมื่อครั้งเรียนอยู่โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 23 เดินทางมาแสดงความยินดีกับม.ล.ปนัดดา เนื่องในโอกาสรับการแต่งตั้งให้ตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วย

ที่มาข่าว http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20140901/602084/»¹Ѵ´ÒÂѹ·ӧҹ¾ÃéÍaѹ2µÓá˹è§ä´é.html

วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ

เมื่อยกที่ดินให้เป็นทางสาธารณะแล้วประชาชนจะใช้หรือไม่ใช้มันก็ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินวันยังค่ำ ไม่มีทางกลับมาเป็นของเจ้าของเดิมอีก


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๑๖/๒๕๑๗

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน

วันที่ 18 ส.ค.57 ไขปริศนา..ถ้าขุดคลองไทย จะถึงกับเปลี่ยนแผนที่โลก กลายเป็นขุมทรัพย์หลักของประเทศ (ตอนจบ)

แผนที่คอคอดกระ และพิมพ์เขียวของฝรั่งเศส สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ซับซ้อน ผูกโยงไว้ด้วยเหตุผลทางการเมือง การทหาร การต่างประเทศ การคลัง เศรษฐกิจ และผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบงการอยู่

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น

การกำหนดค่าใช้จ่ายเงินเดือนประโยชน์ตอบแทนอื่น และค่าจ้างของ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์- การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  ซึ่งเป็นคำถามที่โพสในเว็บบอร์ดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อเป็นกรณีศึกษา

อยากทราบ ระยะร่นของเสารับส่งสัญญาณ ของ AIS ต้องมีระยะร่น จากแนวเขตที่ดินเท่าไหร่ หรือต้องห่างจากทางสาธารณะเท่าไหร่ สูงเกิน 23 เมตรถือเป็นอาคารสูงหรือไม่ รบกวนช่วยตอบทีครับ
ตอบ  1.กรณีดังกล่าว หากเสาสัญญาน ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของรัฐและมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่า
อาคารดังกล่าวก่อสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของรัฐและรับรองว่าหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบแบบเบื้องต้นแล้ว ก็จะเข้าข่ายเป็นอาคารขององค์การของ
รัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกำหมายที่ใช้เพื่อสาธารณประดยชน์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นตามนัยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พศ.2544 ที่กำหนดให้สิ่งก่อสร้างขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้เพื่อสาธาณประโยชน์ให้ได้รับการ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยระยะระหว่างอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้าหรือที่สาธารณะ แต่มิได้รวมถึงเรื่องความสูงของอาคาร ดังนั้นความสูงของอาคาร จึงต้องเป็นไปตามข้อ44 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฯ กล่าว
คือต้องไม่เกิน 2 เท่า ของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
หากไม่เป็นไปตามข้อ 44 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่55ฯ ก็ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้

2.หากเสาสัญญานดังกล่าวที่ยื่นขออนุยาต เป็นของเอกชน ในเรื่องระยะร่นหรืออื่นๆ ก็จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

3.ในเรื่องความสูงของเสาสัญญานที่เกิน 23 เมตร นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูง เนื่องจากเสาสัญญานดังกล่าวไม่มีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้


ภาพข้อความอ้างอิง


วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น?


คสช.เข้ายึดอำนาจ! แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องท้องถิ่น

...ระยะเวลาผ่านมาร่วมเดือน ของการยึดอำนาจการปกครอง รัฐประหาร เรื่องที่เร่งด่วนต้องรีบทำ ส่วนใหญ่เป็นภาพโดยรวมของคนทั้งประเทศ เหตุเพื่อให้ประชาชนมีความผาสุข มีความมั่นใจในการดำรงชีวิต มีความสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556

แนวทางปฏิบัติของการใช้พื้นที่สาธารณะดำเนินการตามมาตรา 8 และหรือมาตรา 8 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบ มท ว่าด้วยฯ การถอนสภาพฯ พ.ศ.2550 หรือระเบียบมท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพฯ พ.ศ.2543 แล้วแต่กรณี โดยยื่นคำขอต่อผู้ว่าฯ

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

รีวิว สะพานภูมิพล 1-2

รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน

รวมตาราง Factor F งานอาคาร , งานทาง , งานสะพานและท่อเหลี่ยม , งานชลประทาน ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(Vat) 7%


วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ขอแนะนำ Google Keep

Google Keep เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของ Google


คุณสามารถใช้ Google Keep เพื่อสร้างโน้ตได้อย่างสะดวกง่ายดาย เนื่องจากแอปนี้ซิงค์โน้ตของคุณกับ Google คุณจึงสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์แอนดรอยด์ ผ่านแอป Chrome และบนเว็บ

สร้าง: จดโน้ตโดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือเสียงของคุณ และเพิ่มรายการตรวจสอบอเนกประสงค์

จัดระเบียบ: ลากและวางโน้ตและรายการเพื่อจัดเรียงใหม่ และเก็บเมื่อคุณไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ข้อทุกท้วงของสรรพากร กับความผิดทางละเมิด


ความผิดทางละเมิด ส่วนใหญ่ เราจะรู้จักกันแต่ในงานด้านช่าง การควบคุมงาน เป็นต้น วันนี้ได้มีโอกาสประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประธานในที่ประชุม ได้หยิบยกตัวอย่าง การละเมิด กรณีกรมสรรพากร ชี้มูลความผิดมายัง อปท.


อปท.ได้ว่าจ้างที่ปรึกษา ออกแบบอาคารที่ทำการ โดยที่ทุกอย่างถูกต้องเสร็จสิ้น พร้อมจ่ายเงินให้แก่ที่ปรึกษาเรียบร้อย (ตามระเบียบทุกประการ) ต่อมา สรรพากรไดีมีหนังสือขอให้ ผอ.คลัง จัดเก็บภาษีจากที่ปรึกษา ซึ่ง ไม่ได้เรียกเก็บ สรรพากรจึงชี้มูลให้ สตง.เข้าตรวจสอบกรณีดังกล่าว พบว่าไม่ได้จ่ายจริง

มีคำถามต่อมาว่า กรมสรรพากร มิใช่หน่วยงานที่จะเข้ามากำกับดูแล อปท. แต่ทำไมจึงชี้มูลเช่นนี้ กลับไปดูระเบียบของสรรพากร ซึ่งเขาสามารถท้วงติงให้ อปท.ทำตามที่เขาท้วงติงได้ ระเบียบกฎหมายเขาระบุไว้ ซึ่งตัวผมเองก็เพิ่งจะรู้เหมือนกัน(ในที่ประชุม)

ผลสรุปออกมา นายก , ปลัด , ผอ.คลัง , ผอ.ช่าง ให้ออกจากราชการ แถมยังมีข้อหาละเมิด ต้องจ่ายคนละ 1 แสนกว่าบาท ผอ.คลังโดนอาญาตาม หนักกว่าเพื่อน

กรณีตัวอย่างที่ยกขึ้นมาให้พี่น้องช่างได้ทราบกันนี้ มันได้เกิดขึ้นจริง ณ จังหวัดแห่งหนึ่ง(ไม่ขอเอ่ยถึง) ทำให้เราได้รู้ว่า ผอ.ช่าง ก็ต้องรับข้อหาละเมิดด้วย ดูไปแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเราเลย อยากจะนำบทความนี้ ได้ตีแผ่ต่อสังคมช่าง อปท. ได้ตระหนักถึงระเบียบ-กฎหมาย ของกรม , กระกรวงอื่นๆด้วยครับ

วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส)

...ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๕๖


ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ํากวาสายสะพาย ประจําป ๒๕๕๖วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาการลงนามในโบนัสผ่านฉลุย แต่เบิกจ่ายไม่ได้?


แม้นว่าโบนัสจะได้ลงนามโดย มท.๒ ปัญหาในการเบิกจ่ายยังมีอีกหลายด่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมยกเอาบทความของ อวยพร โภชากรณ์ ปลัด อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ท่านได้กล่าวไว้ครับ


อวยพร โภชากรณ์
..........ตามที่รมช.มท. ประชาประสพดี ได้ลงนาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณากันต่อไป ครับ
.......... ปัญหาที่ 1 การจ่ายเงินฯ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด โดยการตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่ให้นำเงินสะสมมาจ่าย (ระเบียบข้อ ๖ วรรคแรก)
..........อบต.ที่ได้ผ่านการประเมินตัวชี้วัด โบนัสจาก ก.จังหวัดแล้ว ในปี 2556 โดยบางอบต.ได้กันเงินรอจ่ายไว้//บางอบต.ไม่ได้กันเงินรอจ่าย...อบต.ที่ได้กันเงินรอจ่ายไว้ ก็ถูก สตง.ตรวจสอบและให้ยกเลิกการกันและให้เงินที่กันไว้ตกเป็นเงินสะสม แล้วจะจ่ายกันได้อย่างไร ....
..........ปัญหาที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด จะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือไม่เกินสามเท่าลดหลั่นตามขั้นเงินเดือน หรือต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ยังไม่ชัดเจน ..ถ้าต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ต้องเข้า ก.กลาง พิจารณา และ รมช.มท. คนเดิม ต้องลงนามประกาศ (แล้วจะลงนามง่ายหรือยาก ก็ไม่รู้) และต้องให้ ก.จังหวัด พิจารณา โดยผู้ว่าลงนามประกาศถึงจะปฏิบัติได้ (ระเบียบข้อ ๖ วรรคสอง) ทั้งหมดนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ไม่รู้)

..........สรุป หากหลักเกณฑ์ตาม 2. ให้นำหลักเกณฑ์เดิม หรือมีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วก็ตาม แล้วจะ เอาเงินที่ไหนมาจ่าย ....ซึ่ง มท.จะต้องหาทางออกให้ อบต.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโบนัส ของปี 55 และ 56 ที่ยังไม่ได้จ่าย ซึ่งก็ต้องรอต่อไป ครับ

ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100004012547034&fref=nf


ความชัดเจนของเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วน 6


สำหรับท่านที่ครองตำแหน่ง หัวหน้าส่วน ๖ (เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง๖) และ หัวหน้าส่วน ๖ (นักบริหารงานช่าง๖) 
มีความชัดเจนแล้ว กับการเบิกเงินประจำตำแหน่ง ๓,๕๐๐ บาท
ดาวน์โหลดเอกสาร

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปลดแอกการอบรม


รวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการอบรม อ่านให้จบ แล้วจะรู้ว่า เราอบรมที่ไหนก็ได้ ที่น่าเชื่อถือนะ
-ค่าลงทะเบียนฝึกอบรมส่วนราชการ ที่ไม่ใช่ อปท.
-คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีเทศบาลระยองฟ้องกระทรวงมหาดไทย
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
-หนังสือ มท 8080.3_ว 611 ที่ถูกศาลปกครองยกเลิก

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๗)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (มีนาคม ๒๕๕๗) เพื่อใช้งานการตั้งงบประมาณในปี ๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยไม่มีข้อสังเกต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องรายงานจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยทราบ
1.2 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานงานอาคาร


แบบมาตรฐานงานอาคารสำนักงาน , สถานีอนามัย , ห้องประชุม , เสาหอกระจายข่าว ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง


วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น