การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์- การขออนุญาตติดตั้ง เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์  ซึ่งเป็นคำถามที่โพสในเว็บบอร์ดของกรมโยธาธิการและผังเมือง  เพื่อเป็นกรณีศึกษา

อยากทราบ ระยะร่นของเสารับส่งสัญญาณ ของ AIS ต้องมีระยะร่น จากแนวเขตที่ดินเท่าไหร่ หรือต้องห่างจากทางสาธารณะเท่าไหร่ สูงเกิน 23 เมตรถือเป็นอาคารสูงหรือไม่ รบกวนช่วยตอบทีครับ
ตอบ  1.กรณีดังกล่าว หากเสาสัญญาน ที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารที่สร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของรัฐและมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่า
อาคารดังกล่าวก่อสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของรัฐและรับรองว่าหน่วยงานของรัฐได้ตรวจสอบแบบเบื้องต้นแล้ว ก็จะเข้าข่ายเป็นอาคารขององค์การของ
รัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกำหมายที่ใช้เพื่อสาธารณประดยชน์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นตามนัยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พศ.2544 ที่กำหนดให้สิ่งก่อสร้างขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้เพื่อสาธาณประโยชน์ให้ได้รับการ
ยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยระยะระหว่างอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อื่นหรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้าหรือที่สาธารณะ แต่มิได้รวมถึงเรื่องความสูงของอาคาร ดังนั้นความสูงของอาคาร จึงต้องเป็นไปตามข้อ44 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ฯ กล่าว
คือต้องไม่เกิน 2 เท่า ของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด
หากไม่เป็นไปตามข้อ 44 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่55ฯ ก็ไม่สามารถพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างได้

2.หากเสาสัญญานดังกล่าวที่ยื่นขออนุยาต เป็นของเอกชน ในเรื่องระยะร่นหรืออื่นๆ ก็จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

3.ในเรื่องความสูงของเสาสัญญานที่เกิน 23 เมตร นั้น ไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูง เนื่องจากเสาสัญญานดังกล่าวไม่มีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้


ภาพข้อความอ้างอิง


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.