วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

โครงการขุดคลองเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับอันดามัน

วันที่ 18 ส.ค.57 ไขปริศนา..ถ้าขุดคลองไทย จะถึงกับเปลี่ยนแผนที่โลก กลายเป็นขุมทรัพย์หลักของประเทศ (ตอนจบ)

แผนที่คอคอดกระ และพิมพ์เขียวของฝรั่งเศส สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่ซับซ้อน ผูกโยงไว้ด้วยเหตุผลทางการเมือง การทหาร การต่างประเทศ การคลัง เศรษฐกิจ และผลประโยชน์แอบแฝง ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกบงการอยู่