การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

08:19
การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1 กรณี ส...

แบบมาตรฐานงานอาคาร

10:17
แบบมาตรฐานงานอาคารสำนักงาน , สถานีอนามัย , ห้องประชุม , เสาหอกระจายข่าว ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง ...

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี

13:58
จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาล...

มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

23:03
-มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว -ปัจจุบันในประเทศไทยมีการก่อสร้างสันชะลอความเร็วบนถนนในพื้นที่ชุมชนและเขตที่พักอาศัย เป็นจํานวนมาก...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.