วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


การติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องของ อปท. ตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1. การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยไม่มีข้อสังเกต
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องรายงานจังหวัด หรือกระทรวงมหาดไทยทราบ
1.2 กรณี สตง. แจ้งผลการตรวจสอบโดยมีข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะ

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

แบบมาตรฐานงานอาคาร


แบบมาตรฐานงานอาคารสำนักงาน , สถานีอนามัย , ห้องประชุม , เสาหอกระจายข่าว ฯลฯ ตามแบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง


วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบสถานที่ทิ้ง/กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ของทุกปี

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว

-มาตรฐานการก่อสร้างสันชะลอความเร็ว
-ปัจจุบันในประเทศไทยมีการก่อสร้างสันชะลอความเร็วบนถนนในพื้นที่ชุมชนและเขตที่พักอาศัย
เป็นจํานวนมาก แต่การก่อสร้างดังกล่าวยังไม่มีรูปแบบหรือมาตรฐานกําหนดที่ชัดเจน จึงอาจทําให้ไม่สามารถลดอุบัติเหตุทางจราจรได้ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งอาจสร้างความเสียหายให้กับยานพาหนะได้อีกด้วย
*หากมีคำถาม สามารถตั้งคำถามท่านได้ที่  https://www.facebook.com/yotathongthin