วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

งานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด. 2) แบบไม่ตอกเข็มงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขนาด  51-80  คน  (สถ.ศพด. 2)  แบบไม่ตอกเข็ม