วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

การเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของ อบต. และ เทศบาล ผิด พรบ.ป.ป.ช.

การเข้าไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาของ อบต. และ เทศบาล ผิด พรบ.ป.ป.ช. และ อาจถูกยึดทรัพย์ได้ และใช้บังคับกับคู่สมรสด้วย....โปรดระวัง ตรวจพบ หรือ ถูกร้องเรียน โดนแน่.