กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้าง


...กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารได้กำหนดวิธีการวัดความสูงของอาคารแยกตามวัตถุประสงค์และสถานที่ก่อสร้างออกเป็นกรณีดังนี้

กฏกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารสูงให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุดของอาคาร

กฏกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 กำหนดให้ความสูงของอาคารไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใด ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะที่อยู่ใกล้อาคารนั้นที่สุด โดยความสูงของอาคารให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร

ส่วนกรณีชั้นใต้ดินซึ่งมีค่าระดับต่ำกว่าระดับพื้นดินที่ก่อสร้างจะไม่นำมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคาร

2. กรณีระดับพื้นดินที่ก่อสร้างหรือระดับถนนสาธารณะมีความลาดเอียงก็ให้ยึดถือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างตามสภาพความเป็นจริงบริเวณส่วนต่างๆของอาคารเป็นจุดอ้างอิงเพื่อวัดระดับความสูงของอาคาร

3. สำหรับปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลักของอาคารจะนับรวมเป็นความสูงของอาคารหรือไม่ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหากเป็นการพิจารณาเรื่องการวัดความสูงของอาคารสูงตามกฎหมาย ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)ฯ ข้อ 1 การกำหนดความสูงของอาคาร ไม่ว่าจากจุดหนึ่งจุดใดต้องไม่เกินสองเท่าของระยะราบวัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตด้านตรงข้ามของถนนสาธารณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)ฯ ข้อ 44 การวัดความสูงของอาคารจะวัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังชั้นสูงสุดไม่นับรวมปล่องบันไดหนีไฟและบันไดหลัก แต่กรณีหากเป็นการวัดความสูงของอาคารที่ก่อสร้างบริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร การวัดความสูงของอาคารจะต้องวัดจากระดับพื้นดินถึงจุดสูงที่สุดก็จะต้องนับรวมปล่องบันไดหนีไฟ และบันไดหลักของอาคารเป็นความสูงของอาคารด้วย

4. กฏกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540)ฯ ข้อ 3 นิยามคำว่า“ดาดฟ้า”หมายความว่าพื้นส่วนบนสุดของอาคารที่ไม่มีหลังคาคลุมและบุคคลสามารถขึ้นไปใช้สอยได้ ดังนั้นพื้นอาคารชั้นบนสุดซึ่งมีหลังคาคลุมตามที่หารือย่อมไม่เข้าข่ายเป็นพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคาร การคิดความสูงของอาคารจำต้องนำส่วนที่เป็นเพิงหมาแหงนมาคิดรวมเป็นความสูงของอาคารด้วย

1 ความคิดเห็น:

  1. รบกวนถามด้วยครับ
    1.กรณีความสูงของอาคารตามกฏกระทรวง ฉ.33,ฉ.55 ให้วัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่ก่อสร้างขึ้นไปถึงส่วนของอาคารที่สูงที่สุด สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด ทำไมจึงแตกต่างจากกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ที่กำหนดให้การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินถึงส่วนที่สูงสุดของอาคาร ครับ
    2.ในส่วนของกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนี้ เื่องความสูงมีเอกสารหลักฐานที่ใช้อ้างอิงได้ไหมครับ
    ขอบคุณครับ

    ตอบลบ

ขับเคลื่อนโดย Blogger.