การปฏิบัติงานทางด้านช่างให้เป็นไปตามข้อสังเกตุของ สตง.

15:15
เจ้าหน้าที่ทางด้านช่างจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยสรุปแล้ว จะประกอบด้วย 1. การสำรวจและออกแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.