คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดหาสินค้าและบริการไม่ว่าด้วยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจ้างหรือวิธีอื่นใด 
ของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งนั้นเป็นการดําเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือ
รายได้ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดิน ฉะนั้น การจัดหาสินค้าและบริการรวมทั้งการให้สิทธิ
ดังกล่าว จึงต้องกระทําอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐ รวมทั้ง เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกัน ในการเข้าถึงข้อมูลของการจัดซื้อ จัดจ้างในหน่วยงานของรัฐ แต่เนื่องจากการดําเนินการ
ที่ผ่านมามีการกระทําในลักษณะเป็นการทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบจากโครงการของรัฐ 
โดยเฉพาะการตั้งงบประมาณหรือกําหนดวงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้างในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงอัน
เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียเงินงบประมาณโดยไม่จําเป็น ซึ่งในอดีตได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2541 ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลาง
งานก่อสร้างตามเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาการแสวงหาประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐได้เท่าที่ควร เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะงานก่อสร้าง ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นยังไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องเปิดเผย
ราคากลางหรือวงเงินที่ใช้จัดซื้อจัดจ้างด้วย อีกทั้ง การเปิดเผยราคากลางในงานก่อสร้างดังกล่าวไม่
จําต้องเปิดเผยวิธีการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างแต่อย่างใด 
จนกระทั่ง เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่ง 
ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าตรวจดูได้ และมาตรา 103/8 ได้กําหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่รายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐจัดทําข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๑๐๓/๗ 
วรรคหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เสนอแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคา
กลางต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 103/8 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท ได้แก่ การจ้างงานก่อสร้าง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างควบคุมงาน การจ้างออกแบบ การจ้างที่ปรึกษาการจ้างหรือ
การให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และการการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งคณะรั ซึ่งคณะรั ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ ฐมนตรีได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางเมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 12 กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์ 2556 ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติภายในวันที่ ภายในวันที่ ภายในวันที่ 11 สิงหาคม สิงหาคม สิงหาคม 2556 
ซึ่งจะเป็นวันที่ครบกําหนด 180 วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางการเปิดเผย
ราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.