สร้างเครือข่ายผู้อำนวยการกองช่าง (โยธาท้องถิ่น)


...ด้วยปัจจุบันนี้  การติดต่อสื่อสารทางไกลสามารถครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ  ด้วยไอที Network  , SocailNetWork , โทรศัพท์ เป็นต้น

...แต่ที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและประหยัด คือ Facebook , LINE  ดังนั้น  โยธาท้องถิ่นมีความต้องการมีทะเบียนของ ผู้อำนวยการกองช่าง อปท.ทั้งประเทศ  เพื่อติดต่อสื่อสารกันได้อย่างทันท่วงที

...การนี้จึงได้สร้างฟอร์มเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อปท. ได้ลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลของ ผอ.กองช่างทั้งประเทศ  เราไม่ได้หวังให้ทุก อปท.ได้ลงชื่อทั้งประเทศ  แต่ต้องการให้ครอบคลุมไปทุกๆจังหวัด ทุกอำเภอ  ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้ส่งถึงได้ทันท่วงที

ลงทะเบียนในแบบฟอร์มนี้ (ความลับ)


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.