ปัญหาการลงนามในโบนัสผ่านฉลุย แต่เบิกจ่ายไม่ได้?


แม้นว่าโบนัสจะได้ลงนามโดย มท.๒ ปัญหาในการเบิกจ่ายยังมีอีกหลายด่าน ซึ่งสำคัญอย่างยิ่ง ผมยกเอาบทความของ อวยพร โภชากรณ์ ปลัด อบต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  ท่านได้กล่าวไว้ครับ


อวยพร โภชากรณ์
..........ตามที่รมช.มท. ประชาประสพดี ได้ลงนาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 จะมีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ยังมีปัญหาที่ต้องพิจารณากันต่อไป ครับ
.......... ปัญหาที่ 1 การจ่ายเงินฯ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด โดยการตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี และไม่ให้นำเงินสะสมมาจ่าย (ระเบียบข้อ ๖ วรรคแรก)
..........อบต.ที่ได้ผ่านการประเมินตัวชี้วัด โบนัสจาก ก.จังหวัดแล้ว ในปี 2556 โดยบางอบต.ได้กันเงินรอจ่ายไว้//บางอบต.ไม่ได้กันเงินรอจ่าย...อบต.ที่ได้กันเงินรอจ่ายไว้ ก็ถูก สตง.ตรวจสอบและให้ยกเลิกการกันและให้เงินที่กันไว้ตกเป็นเงินสะสม แล้วจะจ่ายกันได้อย่างไร ....
..........ปัญหาที่ 2 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้อำนาจ ก.กลาง และ ก.จังหวัดกำหนด จะใช้หลักเกณฑ์เดิม คือไม่เกินสามเท่าลดหลั่นตามขั้นเงินเดือน หรือต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ยังไม่ชัดเจน ..ถ้าต้องรอหลักเกณฑ์ใหม่ ก็ต้องเข้า ก.กลาง พิจารณา และ รมช.มท. คนเดิม ต้องลงนามประกาศ (แล้วจะลงนามง่ายหรือยาก ก็ไม่รู้) และต้องให้ ก.จังหวัด พิจารณา โดยผู้ว่าลงนามประกาศถึงจะปฏิบัติได้ (ระเบียบข้อ ๖ วรรคสอง) ทั้งหมดนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ ก็ไม่รู้)

..........สรุป หากหลักเกณฑ์ตาม 2. ให้นำหลักเกณฑ์เดิม หรือมีหลักเกณฑ์ใหม่ออกมาแล้วก็ตาม แล้วจะ เอาเงินที่ไหนมาจ่าย ....ซึ่ง มท.จะต้องหาทางออกให้ อบต.ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินโบนัส ของปี 55 และ 56 ที่ยังไม่ได้จ่าย ซึ่งก็ต้องรอต่อไป ครับ

ที่มา https://www.facebook.com/profile.php?id=100004012547034&fref=nf


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.