ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

การจัดซื้อจัดจ้าง  
    แบบฟอร์มเอกสาร คำขอจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
    แบบฟอร์มเอกสาร คำขอเลื่อนชั้นเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างกรมโยธาธิการและผังเมือง
    มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ.๗๐๑-๒๕๕๓
การสั่งซื้อข้อมูล    
    แบบสั่งซื้อแผนที่ฐานเพื่อการวางผังหรือแผนที่ อ.บ.ต.
    ตัวอย่างหนังสือ ขอสั่งซื้อแผนที่ดิจิตอลสำหรับส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
    แบบสั่งซื้อฐานข้อมูลกฎกระทรวงฟังเมืองรวม
การควบคุมโรงมหรสพ    
    แบบ ขม. 1 คำขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ ขม. 4 คำขอโอนใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
    แบบ อม. ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
การควบคุมและตรวจสอบอาคาร
1. งานขุดดินและถมดิน  
    ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
2. งานตรวจสอบอาคาร  
  รายละเอียดผู้ตรวจสอบอาคาร (ผู้ตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
    ปก
    ส่วนที่ 1
    ส่วนที่ 1 (อาคารสูง)
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3
    ส่วนที่ 3 (อาคารสูง)
    ส่วนที่ 4 (แนวนอน)
    ส่วนที่ 4 (แนวตั้ง)
    ส่วนที่ 5
3. งานตรวจสอบป้าย  
    (ปก) รายละเอียดการตรวจสอบป้าย (คู่มือการตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
  รายละเอียดการตรวจสอบป้าย (คู่มือการตรวจสอบใหญ่) สำหรับผู้ตรวจสอบอาคาร
    ส่วนที่ 1
    ส่วนที่ 2
    ส่วนที่ 3
    ส่วนที่ 4
    แผนการตรวจสอบป้ายและคู่มือตรวจสอบป้ายประจำปี
    แผนปฏิบัติการการตรวจบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบของป้ายและคู่มือปฏิบัติการตามแผน
      (สำหรับเจ้าของป้ายหรือผู้ดูแลป้าย)
4. งานควบคุมอาคาร  
  ใบอนุญาต ใบรับรองต่างๆ  
    แบบ อ.1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
    แบบ อ.2 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
      เขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเดียวกัน
    แบบ อ.3 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ภายใน
      เขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น
    แบบ อ.4 ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
    แบบ อ.5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ อ.6 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
  คำขอต่างๆ  
    แบบ ข.1 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
    แบบ ข.2 คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
    แบบ ข.3 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ ข.4 คำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่น
    แบบ ข.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย อาคาร
      ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
    แบบ ข.6 คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
    แบบ ข.7 คำขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
    แบบ ข.8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
      หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
  หนังสือแจ้งการดำเนินการต่างๆ  
    แบบ น.1 แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/
      ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ น.2 แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/
      ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
    แบบ น.3 แจ้งการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาต
    แบบ น.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
    แบบ น.5 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
    แบบ น.6 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
    แบบ น.7 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน พร้อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอม
      ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
    แบบ น.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง
    แบบ น.9 แจ้งการขออนุญาตให้โอนใบอนุญาต
    แบบ น.10 แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ สำหรับผู้อุทธรณ์
    แบบ น.11 แจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น
  คำสั่งต่างๆ  
    แบบ ค.1 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
      หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.2 คำสั่ั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35
    แบบ ค.3 คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
      หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.4 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40
      วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีที่ไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.5 คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง
      หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.6 คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40
      วรรคหนึ่งหรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง กรณีกระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.7 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.8 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำให้ผิดไปจาก
      ที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.9 คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
      ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.10 คำสั่ั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน
      หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำโดยไม่ได่รับใบอนุญาต
    แบบ ค.11 คำสั่งให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.12 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
      อาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง กรณีที่กระทำให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.13 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
      กรณีที่กระทำผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาต
    แบบ ค.14 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
      หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 43 วรรคสอง
    แบบ ค.15 คำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม
      กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นฯ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขอรับใบอนุญาต
    แบบ ค.16 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่ยังไม่ได้ใบรับรอง
    แบบ ค.17 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่มีการใช้อาคาร
      เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
    แบบ ค.18 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุม
      การใช้อาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช้
    แบบ ค.19 คำสั่งให้ระงับการใช้อาคาร ตามมาตรา 44 กรณีที่เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุม
      การใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง
    แบบ ค.20 คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45
      กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
    แบบ ค.21 คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงและให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงพื้นที่
      หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45
    แบบ ค.22 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45
    แบบ ค.23 คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง
    แบบ ค.24 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง
    แบบ ค.25 คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1)
    แบบ ค.26 คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (2)
    แบบ ค.27 คำสั่งให้ดำเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดสภาพ
      ที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
      การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมการผังเมืองและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรตามมาตรา 77 (3)
    แบบ ค.28 คำสั่งให้ทำสัญญาเช่าที่ดินตามมาตรา 44 (4)

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.