แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด


แบบแสดงเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัด

https://drive.google.com/file/d/0B-TKMR7RYVMYM2x3M2NOOWtBeTR3clR6dVNBT3I5YzQtWXNv/view?usp=sharing

โดยขอแสดงเจตจำนงว่า  เมื่อข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกและผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะนำความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของตนเอง
และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องตามเป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีความพร้อมที่จะให้มีการติดตามและประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ฯ ภายหลังจากการฝึกอบรม

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.