สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558

สรุปสาระสำคัญ นส ซักซ้อมการทำงบประมาณปี 59 ตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท.0808.2/ ว 3456 ลว.19 มิถุนายน 2558

1. การประมาณการรายได้
1.1 ตั้งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา (ทำงบประมาณปี 59 ใช้รายได้ปี57)
1.2 ประมาณการรายได้ให้ครบทุกหมวดรายรับ(เฉพาะหมวด)
2.  ให้ส่งเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างพร้อมกับข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้สภา (ก่อนการพิจารณา)และให้ ผวจ นอ . (ก่อนการพิจารณา) ประกอบตาม นส มท 0808.2/ว0666 30 ม.ค. 58
 3.  การตั้งบประมาณปี 59 ต้องใช้จากแหล่งเงินเดียว ห้ามใช้จากเงินรายได้และเงินสะสมร่วมกัน (ก่อนงบประมาณประกาศใช้ไม่เกี่ยวกับงบประมาณประกาศใช้แล้ว)
4.  อปท.จัดทำงบประมาณปี 2559 ด้วยระบบ โปรแกรม e_laas
5.  การตั้งงบประมาณ( นส มท 0808.2/ว 1134 ลว 9 มิย 2558)
5.1 อะไรคือวัสดุ ครุภัณท์ ไม่ใช้ 5,000 บาท ให้ดูสภาพแทน (ใช้ แนวจำแนกเดิม เป็นแนวทางยกเว้น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ เป็นครุภัณฑ์)
5.2. การซ่อม ไม่ใช้ 5,000 บาท
5.3 ไม่ต้องตั้งงบประมาณการซอมในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ให้ไปใช้หมวดค่าใช้สอย จึงควรตั้งในหมวดนี้เพิ่มขึ้นด้วย)
5.4. การประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ไม่ใช้ 50,000 ( ให้ดูทรัพย์นั้นเป็นหมวดไหนใช้หมวดนั้น)
6.  ให้นำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ประกาศใช้แล้ว เผยแพร่ใน website ของ อปท.นั้น
7.  ให้ อบจ เทศบาล อบต ส่งข้อบัญญัติ/เทศบัญัติ มาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จากรูปเล่มเอกสารเปลี่ยนเป็น copyข้อมูลแล้วส่งเป็นแผ่นซีดี แทน


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.